Uznání dluhu

Dlužník
Označení DLUŽNÍK není hanlivý výraz. Ne vždy se jedná o někoho, kdo se snaží skrýt své majetky, kličkovat před systémem a své věřitele vodit za nos.

Dost často se jedná o lidi, kteří to sice nemysleli zle, ale chybí jim NĚCO z pomyslného koktejlu, který vede k rovnovážnému stavu, kdy jsou schopni si seriózně vydělat na chod svého podnikání a na svůj životní standard, který by však měli podřídit podnikatelským úspěchům či neúspěchům.

Strategie
Pochopitelně je otázkou, s jakým z těchto dvou osobností se věřitel střetává. Podle toho je dobré volit strategii.
Obecnou strategií je tzv. řízený ústup, kdy si věřitel nastaví ty nejvyšší možné nároky a požadavky ze kterých může dle aktuální situace ustupovat. Zároveň je ale potřeba vědět jakou důležitost má ten který parametr, respektive zda je ústupek vyvážen dostatečným přínosem nebo jistotou či dostatečnou odezvou dlužníka.

UZNÁNÍ DLUHU
Za účelem UZNÁNÍ DLUHU se sejděte s dlužníkem osobně. Ideálně v jeho prostředí, kde uvidíte kde pracuje, jaký je na pracovišti stav zaměstnanců a majetku.

Pokud dlužník pohledávku nerozporuje, tedy jí verbálně uznává, jaký by pak mohl mít důvod svůj dluh nepotvrdit písemně. Věřiteli nejde o to získat kus papíru, ale peníze, které mu náleží. Když dlužník nemá možnost okamžité úhrady, určitě může svůj dluh alespoň písemně uznat. Přinejmenším tím projeví vůli dluh řešit a věřiteli dá nějakou naději.

Uznáním dluhu je upraveno v § 2053 Občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb.

V uznání dluhu musí být výslovně uvedeno prohlášení dlužníka, že svůj dluh uznává co do důvodu i výše.

Pro takové prohlášení dlužníka je zákonem předepsaná písemná forma. Podpis dlužníka nemusí být úředně ověřen, nicméně s ohledem na případné budoucí rozporování pravosti podpisu dlužníka lze jedině doporučit. Obzvláště pokud probíhá podpis dokumentu na dálku. V případě osobní účasti stran bez úředního ověření lze doporučit ověření totožnosti podepisující osoby a podpis formou parafy doplnit o vypsání jména a příjmení hůlkovým písmem vlastní rukou dlužníka.

Uznání dluhu musí být bez výhrad a uznávaný dluh musí být přesně popsán.

Pozor na chybu (nebo záměr) v podobě odložení splatnosti již splatného dluhu.

Do uznání dluhu uveďte výši smluvní pokuty a úroky z prodlení. Uzná-li totiž dlužník dluh co do jistiny, nemá to bez dalšího za následek uznání i jejího příslušenství (NS 29 Odo 1663/2006). Je-li tedy vůle ze strany dlužníka uznat jistinu včetně příslušenství, musí tak učinit výslovně.

Určete si promlčecí dobu závazku. Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Nenašli jste majetek, kterým by bylo možné zajistit odložení úhrady Vaší pohledávky? Uzavřete s dlužníkem ručitelské prohlášení. Je jednoduché, v uznání dluhu nezabere víc než čtyři řádky a zejména v případě, kdy je dlužníkem právnická osoba může být právě ručitelské prohlášení jednatele společnosti výrazným motivem pro pozdější splnění zajištěného závazku.

Ujednejte si rozhodčí doložku nebo místně příslušný soud, který je Vám vhodnější.

 

 

Claim system s.r.o.

 

Specializujeme se na vymáhání pohledávek, dluhů a jejich správu. Naše úspěchy se také opírají o práci v terénu. Věnujte čas sobě a svým zákazníkům nikoliv vymáhání, přenechte své pohledávky odborníkům. Váš případ zpracujeme zdarma, provizi platíte až z vymoženého.


Naší snahou je docílit mimosoudního řešení. Přesto pracujeme na zlepšení pozice klienta pro případné soudní vymáhání pohledávky. Profesionálně zpracujeme zajišťovací i utvrzovací dokumentaci.


Vymáháme pohledávky pro právnické subjekty, ale také pro občany. Dlužník stále jen slibuje a Vy už si s ním nevíte rady? Obraťte se na nás! Uděláme vše pro to, abychom Vám pomohli ve svízelné situaci.

 

Pokračujte na HLAVNÍ WEB  >ZDE<

 

Claim system s.r.o.

IČO: 22772791 DIČ: CZ22772791
Sídlo společnosti:
Sienkiewiczova 3562/4
400 11 Ústí nad Labem
Adresa provozovny:
Neštěmická 779/4
400 07 Ústí nad Labem   
Tel.: +420 606 791 903
Email :
info@claimsystem.cz
www.claimsystem.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 30956.

 

Inkasní agentura